Algemene Voorwaarden Verkeersschool Caland

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden aangegaan met Verkeersschool Caland, alswel op iedereen die lessen volgt of andere diensten afneemt van Verkeersschool Caland. Hierin staan alle afspraken die nageleefd moeten worden door Verkeersschool Caland en de leerlingen.

Verkeersschool Caland dient zich te houden aan de volgende afspraken:
ARTIKEL 1

1.1 De leerling krijgt theorie- en praktijkles van een rij-instructeur die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen(WRM). De instructeur moet in het bezit zijn van een geldig instructeurscertificaat.
1.2 Het theorie- of praktijkexamen wordt door Verkeersschool Caland binnen twee weken gereserveerd nadat je de examenkosten betaald hebt.
1.3 De leerling legt het rijexamen in principe af met de auto waarin rijles wordt gegeven. In geval van overmacht kan het echter gebeuren dat de leerling het examen aflegt in een vervangende lesauto.
1.4 De rijles moet volledig worden benut voor de leerling. Dus is het niet de bedoeling dat de instructeur in de lestijd andere zaken doet die niets met de les te maken hebben, bijvoorbeeld: boodschappen doen.
1.5 Verkeersschool Caland heeft voor het geval er iets gebeurt waarvoor zij ten opzichte van jouw aansprakelijk is een goede bedrijfsverzekering afgesloten.
1.6 Indien de lessen niet door kunnen gaan als gevolg van ziekte van de instructeur of een ongeval, weers- en/of verkeersomstandigheden wordt de leerling hiervan tijdig op de hoogte gesteld en er wordt een nieuwe afspraak gemaakt of een vervangende instructeur ingezet. De leerling kan in zo’n geval geen aanspraak maken op enige restitutie en/of schadevergoeding.

De leerling dient zich te houden aan de volgende afspraken:
ARTIKEL 2

2.1 Om autorijlessen te volgen moet je 16,5 jaar zijn. Om motorrijlessen te volgen moet je 18 jaar oud en in bezit zijn van een B-rijbewijs of theoriecertificaat A. Voor bromfietsrijles moet je 16 jaar zijn. Tevens dient de leerling tijdens de lessen altijd een legitimatiebewijs bij zich te hebben.
2.2 De leerling zorgt er voor om op tijd en op de afgesproken plaats voor de rijles klaar te staan. Is de leerling iets te laat, dan wacht de instructeur altijd 10 minuten op de afgesproken plaats. Ben je er dan nog niet, dan heeft Verkeersschool Caland het recht om 100% van de les in rekening te brengen.
2.3 De leerling mag een rijles afzeggen of verschuiven. Echter wel 48 uur van te voren melden, anders heeft Verkeersschool Caland het recht om 100% van de les in rekening te brengen in verband met de gereserveerde tijd.
2.4 Een te laat afgezegde les wordt niet bij de leerling in rekening gebracht indien er een dringende reden is. Dringend is bijvoorbeeld: het overlijden van een naaste familie, begrafenis en spoedopname in het ziekenhuis. Geen dringende reden is bijvoorbeeld: ziekte, ziekenhuisopname waarbij je weet dat je opgenomen wordt, maar dit van te voren niet of vergeet aan te geven of vakantie.
2.5 De leerling verstrekt alle noodzakelijke informatie over zijn/haar medische en of psychische toestand, medicijn, alcohol en of drugsgebruik naar waarheid aan Verkeersschool Caland.
2.6 Indien de leerling iets verzwijgt uit hetgeen in 2.5 vermeld staat, dan heeft Verkeersschool Caland het recht de lessen (lesovereenkomst) per direct te doen beëindigen zonder enige restitutie van lesgelden.
2.7 Bij schade ontstaan als gevolg van de in 2.5 genoemde situaties heeft Verkeersschool Caland het recht dit te verhalen op de leerling.

Voor de wijze van betaling gelden de volgende voorwaarden:
ARTIKEL 3

3.1 Betalingen mogen nooit direct aan de instructeur voldaan worden, met uitzondering van de intakeles.
3.2 De kosten van de proefles dienen uiterlijk direct ná de proefles betaald te worden.
3.3 Het contant betalen van de opleiding is alleen mogelijk op kantoor tijdens kantooruren (09.30-17.30),
bij overmaken op de bankrekening van Verkeersschool Caland o.v.v. naam en product en indien van toepassing een factuurnummer, tevens is het mogelijk om de opleiding te betalen middels het pinnen op het kantoor van Verkeersschool Caland.
3.4 Voor betalingen bij lespakketten dienen de betaaltermijnen uiterlijk 1 week na de termijn datum voldaan te zijn, gebeurt dit niet dan worden de lessen stop gezet.
3.5 Komt het toch voor dat de leerling niet tijdig betaalt, dan hanteert Verkeersschool Caland de volgende procedure:
a. Indien er een achterstand in de betaling ontstaat, krijg je in eerste instantie een herinneringsfactuur. Wordt hier echter ook geen gehoor aan gegeven, ontvang je 8 dagen na de herinnering een aanmaning waarbij aanmaningskosten (minimaal €19.50) worden gerekend. Indien mogelijk wordt er telefonisch contact gezocht met de leerling.
b. Verkeersschool Caland mag rente gaan vragen over het verschuldigde bedrag nadat er 14 dagen zijn verstreken na de factuurdatum. Deze rente bedraagt de wettelijke rente vermeerderd met 2% op jaarbasis.
3.6 Mocht het toch voorkomen dat de leerling niet betaalt, dan schakelt Verkeersschool Caland een incassobureau in. Dan komen er natuurlijk extra kosten bij, die de leerling zelf moet dragen.
3.7 Verkeersschool Caland is verplicht om het resterende aantal rijlessen ná het behalen van het praktijkexamen uit te keren aan de cursist. Dit dient schriftelijk of per email aangevraagd te worden en binnen 8 dagen na het behalen van het rijbewijs. De waarde van de te crediteren lesblokken wordt als volgt bepaald; de pakketprijs, minus de examengelden en alle andere inbegrepen producten (Eigen Verklaring), gedeeld door het totaal aantal lesblokken dat deel uitmaakten van het pakket. De waarde van losse lesblokken en strippenkaarten die zijn aangeschaft in aanvulling op het lespakket, zal bij restitutie worden bepaald aan de hand van het gemiddelde van een les uit het pakket. Het resterende tegoed zal worden overgemaakt op een nader door de leerling kenbaar te maken rekeningnummer.
3.8 De cursist kan uitsluitend schriftelijk, binnen twee maanden na de laatste rijles, en indien  niet de gehele opleiding is voltooid, de gekozen opleiding beëindigen om dusdanige dringende redenen dat van hem/haar redelijkerwijs niet verwacht kan worden de opleiding te continueren. Verkeersschool Caland zal in dit geval het tegoed, minus het examen (indien afgelegd) en minus de gereden lessen en annuleringskosten van € 150,- uiterlijk de laatste werkdag van de maand aan de cursist restitueren. Bedragen boven de €250,- kunnen in termijnen worden terug betaald, met een bedrag van maximaal €250,- per maand tot voltooiing van het te retourneren bedrag.

Ophaallocaties en (hulpmiddelen):
ARTIKEL 4

4.1 Alle praktijklessen voor het rijbewijs A en AM beginnen en eindigen op het kantoor van Verkeersschool Caland. De leerling dient 10 minuten voor aanvang praktijkles aanwezig te zijn op het kantoor van Verkeersschool Caland.
4.2 De leerling is geheel vrij in zijn/haar vaste ophaallocatie indien dit in het CBR examengebied van Amsterdam is.
De ophaalloacties kunnen Station Sloterdijk, Metro Station de Vlugtlaan, Metro Station Jan van Galenstraat, Metro Station Postjesweg, Station Lelylaan of kantoor van Verkeersschool Caland zijn. Deze vaste ophaallocatie wordt aan het begin van de opleiding vastgelegd. Wijziging van de ophaallocatie dient schriftelijk per mail of telefoon kenbaar te worden gemaakt en dient daarnaast te geschieden uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de rijles.
4.3 Verkeersschool Caland stelt de volgende middelen geheel kosteloos ter beschikking aan de leerling. Bij verlies of schade van deze middelen is de leerling verplicht om dit direct na de les te vergoeden aan Verkeersschool Caland:

– Helm € 100,-
– Broek € 75,-
– Jas € 75,¬-
– Handschoenen € 50,-
– Motorsleutel € 175,¬-
– Portofoon € 125,¬-

Rij(her)examen en Tussentijdse Toets:
ARTIKEL 5

5.1 Als de leerling niet of te laat op het examen verschijnt vanwege oorzaken die aan de leerling toegerekend kunnen worden, moet de leerling de kosten dragen voor een nieuwe aanvraag. Het examen komt te vervallen.
5.2 Mocht het rijexamen niet doorgaan wegens slecht weer, bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw, dan hoeft de leerling het nieuwe examen niet zelf te betalen. Verkeersschool Caland heeft dan wél het recht om aan de leerling de kosten van één rijles te berekenen.
Het examenbedrag kan gerestitueerd worden via het CBR.

Beëindigen van de les- en pakketovereenkomsten:
ARTIKEL 6

6.1 Verkeersschool Caland heeft het recht om alle vormen van overeenkomsten te doen ontbinden als:
a. Verkeersschool Caland sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk geen en/of onjuiste informatie heeft gegeven aan Verkeersschool Caland (zie artikel 2.5)
b. sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk niet meewerkt aan de vooruitgang van de lessen.
6.2 Ten aanzien van het annuleren van een lespakket, waarvan nog geen lessen zijn gereden of ingepland, worden geen annuleringskosten (zie artikel 3.8) in rekening gebracht mits het annuleren plaats vindt binnen 8 dagen na het aanmaken van het lespakket. De geldigheidsduur van een lespakket of strippenkaart bedraagt 365 dagen. De telling vangt aan vanaf het moment waarop het lespakket wordt aangemaakt.

Lespakketten:
ARTIKEL 7

7.1 Indien de leerling een lespakket heeft gekocht en aan het einde van het pakket nog niet toe is aan het praktijkexamen, kan de leerling nog geen gebruik maken van het examen. De leerling dient daarna eerst extra lessen te volgen tot hij/zij klaar is voor het examen tegen het op dat moment geldende losse uurtarief.
7.2 De leerling is zelf verantwoordelijk voor het tijdig behalen van het theoriecertificaat. Zonder geldig theoriecertificaat kan er geen Tussentijdse Toets of rij(her)examen gereserveerd of afgenomen worden. Verkeersschool Caland is niet verantwoordelijk voor het langer duren van de rijopleiding en het eventueel overschrijden van het aantal uren van het pakket (en de daarbij komende extra lesuren die betaald moeten worden).
7.3 Het is niet mogelijk om meerdere actiepakketten aan te nemen, er geldt hiervoor 1 maal actiepakket P.P.

Vrijwaring:
ARTIKEL 8

8.1 Verkeersschool Caland vrijwaart de leerling voor kosten voortvloeiende uit overtredingen die deze onder toezicht heeft gepleegd (dit geldt alleen voor de rijopleiding B), alsmede voor aanspraken van derden als gevolg van botsing, aan of overrijdingen tijdens de rijles alsmede tijdens het onderzoek, met uitzondering van die voorvallen die het gevolg zijn van opzet en/of grove schuld van de leerling, alsmede bij het gebruik door de leerling van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.
8.2 de leerling die rijlessen volgt in de categorieën A en AM, wordt aangemerkt als bestuurder van het voertuig en is daarom juridisch verantwoordelijk voor zijn handelingen. Boetes en eigen-schuld-schade zijn geheel voor de rekening van de leerling.
8.3 indien de leerling, ondanks zijn/haar verklaring, dat hem/haar bij rechterlijke uitspraak niet de bevoegdheid is ontzegd motorvoertuigen te besturen noch zijn/haar rijbewijs is ingevorderd, toch rijles neemt en indien de opgave onjuist is, vrijwaart de leerling Verkeersschool Caland volledig en zal eventueel ter zake de opgelegde boetes geheel vergoeden, alsmede alle andere financiële consequenties geheel overnemen.
8.4 Als een leerling schade veroorzaakt aan een voertuig en de les kan daardoor niet meer doorgaan, dan wordt deze les niet gerestitueerd aan de leerling.

ARTIKEL 9

Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Aan typefouten kunnen geen rechten worden ontleend & wijzigingen voorbehouden.